Unity Group to jeden z największych dostawców IT dla e-biznesu w Polsce. Od ponad 20 lat dostarczamy technologię pozwalającą na realizację transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Oferujemy wsparcie w zakresie doradztwa biznesowego i technologicznego, tworzenia oprogramowania począwszy od analizy, przez projektowanie architektury, wdrażanie i integrację aplikacji, aż po szerokie wsparcie, utrzymanie i rozwój. 

Dane Spółki: 

 

Unity S.A.
NIP: 894-26-49-070. REGON: 932269479

Unity S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000004330. Nr REGON 932269479, nr NIP 894-26-49-070

Aktualności

Data publikacji: 20.11.2020

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Unity S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, NIP: 8942649070, REGON: 932269479 („Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) (dalej zwanej „Ustawą”), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław w celu ich dematerializacji.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, iż:
• rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;

• Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (na dzień sporządzenia niniejszego wezwania: https://www.unity.pl/relacje-inwestorskie przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania);

• moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;

• po dniu 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.


Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez art. 16 ust. 1 Ustawy.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, iż:

• rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;

• Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (na dzień sporządzenia niniejszego wezwania: https://www.unity.pl/relacje-inwestorskie przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania);

• moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;

• po dniu 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez art. 16 ust. 1 Ustawy.

Data publikacji: 21.10.2020

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd Unity S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, NIP: 8942649070, REGON: 932269479 („Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) (dalej zwanej „Ustawą”), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław w celu ich dematerializacji.

 

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Jednocześnie informujemy, iż:

 

• rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;

 

• Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (na dzień sporządzenia niniejszego wezwania: https://www.unity.pl/relacje-inwestorskie przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania);

 

• moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;

 

• po dniu 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

 

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez art. 16 ust. 1 Ustawy.

Data publikacji: 29.09.2020

WEZWANIE AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Unity S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, NIP: 8942649070, REGON: 932269479 („Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) (dalej zwanej „Ustawą”),

wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.


Jednocześnie informujemy, iż:

• rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
• Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (na dzień sporządzenia niniejszego wezwania: https://www.unity.pl/relacje-inwestorskie przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania);
• moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;
• po dniu 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Data publikacji: 16.09.2020

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 14.09.2020r. pomiędzy Spółką jako Spółką Przejmującą a spółką Internet Designers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164965, NIP: 8942742467, REGON: 932848740, kapitał zakładowy 500.000,00 zł, jako Spółką Przejmowaną uzgodniony został plan połączenia.

__

Plik do pobrania: Plan połączenia.

Unity S.A. jest udziałowcem spółek:

Internet Designers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000164965, kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł, NIP 894-27-42-467, REGON 932848740

Unity International Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000356947, kapitał zakładowy w wysokości 125.000 zł, NIP 894-300-01-30, REGON 021269071

Unity Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000262592, kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł,NIP 894-28-56-366, REGON 020234490 

Informacje, ogłoszenia oraz dokumenty: 

– Grzegorz Kuczyński – Prezes Zarządu

– Piotr Wrzalik – Wiceprezes Zarządu

– Grzegorz Rudno-Rudziński – Prokurent

– Marek Lose – Prokurent

– Maja Lose – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

– Jolanta Kuczyńska – Członek Rady Nadzorczej

– Julia Rudno-Rudzińska – Członek Rady Nadzorczej

– Anna Janes – Członek Rady Nadzorczej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. więcej

Akceptuj