DOTACJE UNIJNE

Firma Unity Systems Sp. z o.o. rozpoczęła realizację Projektu: „Doradztwo w zakresie przygotowania do wdrożenia systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz zgodnie z wymaganiami  rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 (RODO)”.

 

Celem projektu jest przygotowanie firmy pod kątem spełnienia wymagań przepisów prawa  w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 37.400,00 PLN.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, OŚ Priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP.


Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”
Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości ZIT WrOF”

 

W celu zapewnienia jawności realizacji zadań, na niniejszej stronie zamieszczane będą wszelkie ogłoszenia związane z przedmiotowym Projektem, w szczególności informacje o rozpoczętych procedurach zamówień dostaw lub usług.

 

 

Zapytanie ofertowe – usługa doradcza

Postępowanie zostało unieważnione.

Pobierz treść zapytania

Pobierz unieważnienie

 

Zapytanie ofertowe z dnia 15.06.2018 – usługa doradcza.

Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 15.06.2018 i upływa 25.06.2018 o godz. 10.00.

Pobierz treść zapytania

 

Postępowanie zostało zakończone w dniu 25.06.2018.

W postępowaniu wybrana została Dolnośląska Izba Gospodarcza.

Pobierz protokół wyboru oferty